• Eesti
  • English

Teenetemärkide statuut

  1. Üldised alused

1.1 Tallinna Jahtklubi teenetemärk (edaspidi Teenetemärk) on asutatud 23. märtsil 2010.
1.2 Teenetemärgiga tunnustatakse neid Tallinna Jahtklubi (edaspidi Klubi) liikmeid, kellel on väärilisi teeneid Klubi põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel ja neid Eesti ning välisriikide kodanikke, kes silmapaistval moel on kaasa aidanud Klubi tema eesmärkide saavutamisel.

  1. Annetamise kord

2.1 Teenetemärk on kolmeklassiline – kuld-, hõbe- ja pronksmärk. Kõrgeimaks klassiks on kuldmärk, mis kuulub Klubi kommodoorile ameti poolest (ex officio).
2.2 Teenetemärgi annetamist otsustab Klubi Juhatus (edaspidi Juhatus).
2.3 Juhatuse esimeheks on Klubi kommodoor, tema äraolekul kommodoori poolt määratud Juhatuse liige. Juhatus teeb otsused lihthäälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel otsustab kommodoori hääl. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest. Klubi peasekretär peab Juhatuse kirjavahetust ja arvestust välja antud Teenetemärkide üle ning arhiveerib dokumentatsiooni. Juhatuse koosolekud on kinnised. Protokollitakse üksnes lõppotsused.
2.4 Teenetemärgi väljaandmise lõppemisel Klubi likvideerimise või mõnel muul põhjusel antakse Juhatuse arhiiv üle Eesti Vabariigi Teenetemärkide Komiteele või selle poolt määratud institutsioonile.
2.5 Juhatuse liikmetele Teenetemärgi annetamist arutab ja otsustab Juhatus Teenetemärgi kandidaadi osavõtuta.
2.6 Ettepanekuid Teenetemärgi annetamiseks on õigus esitada kõigil Klubi liikmetel.
2.7 Esildises Teenetemärgi annetamiseks tuleb Juhatusele esitada järgmised andmed:
• kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
• amet ja muud vajalikud isikuandmed;
• kodakondsus;
• missugusele teenetemärgi klassile esitatakse;
• kas omab varem madalama klassi Teenetemärki ja kui, siis millist;
• üksikasjalik teenete kirjeldus;
• andmed esitaja kohta.
2.8 Teenetemärgile esitamise alused kinnitab Juhatus.
2.9 Teenetemärki antakse välja üldjuhul Klubi hooaja avamisel ja hooaja lõpetamisel või erijuhtudel vastavalt Juhatuse otsusele.
2.10 Teenetemärki antakse kavaleridele komplektina, mis sisaldab teenetemärki, karpi ja tunnistust.
2.11 Teenetemärgi komplekti eest tasub Klubi.
2.12 Teenetemärgi omamist tõendatakse vastava tunnistusega, millel on Klubi pitser, Klubi kommodoori ja ühe Juhatuse liikme allkirjad.

  1. Teenetemärgi kirjeldus

3.1 Klubi Teenetemärk on kujult sarnane Klubi rinnamärgile, millele on lisatud teenetele osutav tammepärg..
3.2 III järgu märgil (pronksmärgil) on tammepärg pronksine.
3.3 II järgu märgil (hõbemärgil) on tammepärg hõbedane.
3.4 I järgu märgil (kuldmärgil) on tammepärg kuldne.
3.5 Teenetemärgi tagumisele poolele on graveeritud teenetemärgi number.

  1. Teenetemärgi kandmine ja kavaleride õigused

4.1 Korraga kantakse ainult kõrgeimat kavalerile annetatud Teenetemärkki.
4.2 Teenetemärki kantakse vasakul pool rinnas.
4.3 Teenetemärgi kavaleridel on õigus kasutada Teenetemärgi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega, riivamata Teenetemärgi väärikust.
4.4 Teenetemärgi kasutamine kavaleride poolt reklaamtrükistel ja muudes ärilist kasutamist taotletavates seostes on keelatud.

Teenetemärgi statuut on kinnitatud Klubi Juhatuse koosolekul 11-12. septembril 2023.