• Eesti
 • English

Kodukord

 1. Üldsätted
  1.1 Kodukorra aluseks onTallinna Jahtklubi (edaspidi Klubi) põhikiri, Klubi
  traditsioonid ja üldtunnustatud käitumisnormid.
  1.2 Kodukord kehtib Klubi liikmetele igal pool ja Klubis kõikidele isikutele
  ühtemoodi.
 2. Navigatsioonihooaeg
  2.1 Navigatsioonihooaja (edaspidi hooaeg) pidulik avamine toimub maikuu
  teisel nädalavahetusel.
  2.2 Hooaja pidulik lõpetamine toimub oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel.
 3. Klubi lipp
  3.1 Klubi lippude ja vimplite kandmise reeglid on kirjeldatud lippude ja vimplite statuudis.
 4. Klubi ruumide ja sadamate kasutamine
  4.1 Klubi liikmetel on õigus kasutada Klubi ruume, sadamaid ja vara. Sadama
  kasutamist reguleerivad sadama kasutamise eeskirjad. Klubiruumi kasutamine tuleb eelnevalt kokku leppida klubi peasekretäriga.
  4.2 Klubi liige on kohustatud kasutama Klubi vara heaperemehelikult.
  4.3 Klubi liige on kohustatud täitma sadamakapteni ja juhatuse liikmete
  seaduslikke korraldusi seoses Klubi tegevuse korraldamisega.
  4.4 Sadamas seisu ajal peavad alused üldjuhul olema kinnitatud ahtriga kai
  poole ning kandma vendreid.
  4.5 Klubi liige vastutab tema poolt Klubisse kutsutud külaliste heaolu ja
  käitumise eest, samuti nende poolt tekitatud kahju eest.
 5. Aluste register
  5.1 Klubi liikmete omanduses või kasutuses olevate jahtide, jääpurjekate ja
  mootorpaatide kandmise Klubi aluste registrisse otsustab juhatuse volitatud
  registripidaja liikme vastava sooviavalduse alusel.
  5.2 Kui registreeritav alus on mitme liikme ühises omanduses või kasutuses,
  siis peavad nad oma sooviavalduses näitama, kes on vastutav Klubi ees.
  5.3 Esitatud sooviavalduse põhjal korraldab registripidaja vajadusel aluse
  ülevaatuse tema tehnilise seisukorra kontrollimiseks.
  5.4 Kui alus vastab nõuetele, kantakse ta registrisse ja omanikule (kasutajale)
  antakse Klubi lipu ja vimpli kasutamise õigus.
 6. Klubi moraali- ja eetikanormid
  6.1 Eetika nõuded ja head tavad tõlgendatakse seaduse, Klubi põhikirja, Klubis
  kujunenud tavade ja heade meretavade alusel.
  6.2 Klubi liige tervitab klubikaaslast nii Klubis kui väljaspool. Esimesena tervitab
  vanuselt noorem.
  6.3 Klubi liige ei avalda ega levita klubikaaslast halvustavaid või tema oskusi
  kahtluse alla seadvaid väiteid.
  6.4 Klubi liige peab hoiduma Klubi maine kahjustamisest.
  6.5 Klubi liige ei lahenda Klubi liikmete vahelisi vaidlusi meedia ega avalikkuse
  ees.
  6.6 Klubi tegevuses ja isiklikes küsimustes tekkinud vaidlusi püütakse lahendada
  kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Klubi liige pöörduda juhatuse
  poole.
  6.7 Klubi põhikirja, kodukorra ja juhatuse otsuse nõuete rikkumise korral Klubi
  liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust Klubi liikme soovitajale.
 7. Klubi sümboolika ja vormiriietus
  7.1 Klubi sümboolika moodustavad:
  7.1.1 Lipp
  7.1.2 Vimpel
  7.1.3 Rinnamärk
  7.1.4 Auliikme rinnamärk
  7.1.5 Teenetemärk
  7.1.6 Mütsimärk
  7.1.7 Rinnaembleem
  7.2 Klubi pidulik vormiriietus koosneb:
  7.2.1 Meestele – pintsak, pikad püksid ja müts
  7.2.2 Naistele – pintsak ja seelik
  7.2.3 Noortele – pluus ja pikad püksid
  7.3 Klubi piduliku vormiriietuse kandmine on soovitatav järgmistel juhtudel:
  7.3.1 Pidulikel üritustel ja koosviibimistel ning Klubi esindamisel.
  7.3.2 Klubi liikmete matustel
  7.3.3 Vormimütsi võib kanda vastava ülikonna juures. Klubi lipu tõstmisel ja
  allalaskmisel on liikmed kohustatud lipule au andma kas sõjaväelisel kombel
  ehk pead paljastades.
 8. Liikmeskond ja selle muutumine
  Klubi liikmeks vastuvõtmine:
  8.1 Liige
  8.1.1 Liikmeks kandideerija esitab juhatusele kirjaliku , vähemalt kahe 1-aastase
  liikmestaažiga liikme soovitusega avalduse.
  8.1.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus järgmisel juhatuse koosolekul
  pärast avalduse laekumist.
  8.1.3 Liikmeks vastuvõtmise otsuse puhul tasub avalduse esitanud isik juhatuse
  poolt määratud suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu. Pärast maksude
  tasumist väljastatakse uuele liikmele Klubi liikmekaart ja rinnamärk.
  8.1.5 Klubi liikme põhjendatud taotlusel või juhatuse enda algatusel on
  juhatusel õigus vabastada Klubi liige liikmemaksu tasumisest või vähendada
  liikmemaksu suurust.
  8.1.6 Juhul, kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja
  nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse Klubi üldkoosolekul.
  8.2 Noorliige
  8.2.1 Noorliikmeks võib saada kuni 18-aastane merespordihuviline isik.
  8.2.2 Noorliikmeks vastuvõtmine toimub tema avalduse alusel ja vanema või
  eestkostja teadmisel Klubi juhatuse otsusega.
  8.2.3 Kõik Klubi Purjetamiskoolis õppivad noorliikmed, samuti alla 16-aastased
  noorliikmed, on liikmemaksust vabastatud. Ülejäänud noorliikmed tasuvad
  1/10 liikmetele ettenähtud liikmemaksust.
  8.2.4 20-aastaseks saamisel võetakse vähemalt 2-aastase staažiga noorliige
  tema avalduse alusel Klubi liikmeks ilma sisseastumismaksuta.
  8.2.5 Klubi noorliikmel on kõik õigused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla
  valitud Klubi juhtorganitesse.
  8.3 Auliige
  8.3.1 Auliikmeks võib valida isiku, kellel on erilised teened Klubi ees või kellel on
  Klubi liikmena väljapaistvaid sportlikke saavutusi.
  8.3.2 Auliikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega .
  8.3.3 Igal Klubi liikmel on õigus esitada juhatusele auliikme kandidaate.
  8.3.4 Auliikmel on kõik Klubi liikme õigused, kuid ta ei ole kohustatud tasuma
  Klubi liikmemaksu.
  8.3.5 Auliiget autasustatakse Klubi kuldse rinnamärgiga.
  8.4 Klubist väljaastumine ja väljaarvamine:
  8.4.1 Klubi liige võib Klubist välja astuda igal ajal, teatades sellest kirjaliku
  avaldusega Klubi juhatusele ja tagastades liikmekaardi ning tema kasutuses
  olnud Klubi vara.
  8.4.2 Klubi liige, kes ei ole jooksva aasta jooksul tasunud liikmemaksu ja ei ole
  mõjuvatest põhjustest kirjalikult teavitanud juhatust, arvatakse juhatuse
  otsusega Klubi liikmeskonnast välja.
  8.4.3 Klubi liikme, kes on jämedalt või korduvalt rikkunud Klubi põhikirja ja
  kodukorra nõudeid või eksinud üldise korralikkuse ja aumõiste vastu, või kes ei
  ole täitnud Klubi juhtorganite õiguspäraseid korraldusi , võib pärast tema
  ärakuulamist juhatuses liikmeskonnast välja arvata.
  8.4.4 Klubist väljaarvatul puudub õigus kasutada Klubi liikmekaarti ja
  sümboolikat.
 9. Juhatus
  9.1 Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord
  kvartalis.
  9.2 Juhatuse koosoleku kutsub kokku kommodoor, tema äraolekul
  asekommodoor.
  9.3 Juhatuse koosoleku toimumise aja ja koha määrab kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.
  9.4 Juhatuse koosolekut juhib kommodoor, tema äraolekul asekommodoor.
  9.5 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal üle poole
  juhatuse liikmetest, sealhulgas kommodoor või asekommodoor.
  9.6 Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas 2/3
  kohalolevatest liikmetest.
  9.7 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku
  juhataja ja protokollija.
  9.8 Juhatuse tööst võivad osa võtta kutsutud isikud ilma hääleõiguseta.
  9.9 juhatuse pädevusse ja kohustuste hulka kuulub:
  9.9.1 Klubi majandustegevuse juhtimine, vara hooldamine ja kasutamine.
  9.9.2 Üldkoosolekute kokkukutsumine ja nende otsuste täitmine.
  9.9.3 Klubi kodukorra kehtestamine.
  9.9.4 Üldkoosolekule esitatavate dokumentide koostamine.
  9.9.5 Klubi nimel tehingute tegemine.
  9.9.6 Klubi nimel kirjavahetuse pidamine ja muu asjaajamine.
  9.9.7 Klubi liikmete arvestuse pidamine.
  9.9.8 Klubi tegevuseks vajalike struktuuride loomine ja personali valik.
  9.9.9 Klubi maksude kehtestamine.
 10. Kommodoor
  10.1 Kommodoor esindab Klubi kolmandate isikute ees.
  10.2 Tagab Klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise.
  10.3 Planeerib ja korraldab juhatuse tööd.
  10.4 Tulenevalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustest käsutab Klubi vahendeid.
  10.5 Sõlmib Klubi nimel lepinguid.
  10.6 Kommodoori äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse otsusel üks
  juhatuse liikmetest.
 11. Revisjonikomisjon
  11.1 Kontrollib Klubi finants-majanduslikku tegevust.
  11.2 Komisjon koosneb ühest kuni kolmest liikmest, tema volituste tähtaeg on
  kolm aastat.
  11.3 Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla juhatuse liige, raamatupidaja või
  mõni muu palgaline töötaja.
  11.4 Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel.
  11.5 Revisjonikomisjon revideerib vähemalt üks kord aastas finantsmajanduslikku tegevust, põhikirja ja juhatuse otsuste täitmist ja esitab
  tulemused juhatusele ja üldkoosolekule.
 12. Üldkoosolek
  12.1 Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus, kes informeerib sellest klubi
  liikmeid vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist, teatades koosoleku
  toimumise aja, koha ja päevakorra. Üldkoosoleku kutse avaldatakse Klubi
  kodulehel. Mitte hiljem kui 7 päeva enne koosoleku toimumist väljastatakse
  vajalikud eelnõud, kinnitamisele kuuluvad aruanded ja muud dokumendid
  liikme E-posti aadressil ja pannakse välja tutvumiseks kodulehele.
  12.2 Erakorralise koosoleku kutsub vajadusel kokku juhatus, teatades sellest
  liikmetele vähemalt 7 päeva enne selle toimumist. Samaaegselt teatatakse
  koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord. Erakorralise koosoleku
  päevakorda ei saa muuta.
  12.3 Üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse avaliku hääletamisega selle juhataja
  ja protokollija.
  12.4 Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja
  ja protokollija. Protokolli kantakse ka otsuse suhtes eriarvamusele jäänud
  liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.Eriarvamusele kirjutab alla selle esitaja.
  Protokolli lahutamatuteks osadeks on osavõtjate nimed koos allkirjadega ning
  üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
  12.5 Valimistel ülesseatavate kandidaatide arvu määrab üldkoosolek, samuti
  ettekannete ja sõnavõttude kestuse.
  12.6 Hääletamine on üldjuhul avalik.
  12.7 Häälte võrdsel jagunemisel on kommodoori hääl otsustav.
  12.8 Pärast 7 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll
  olema liikmetele kättesaadav kas ärakirjana või elektroonselt.
 13. Vanematekogu
  13.1. Vanematekogu valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni
  seitse Klubi liiget, kellest kuni viis määrab Üldkoosolek. Kaks liiget võivad
  valida Vanematekogu liikmed ise (nende ametiaeg lõpeb koos
  Üldkoosoleku poolt valitud liikmete ametiajaga).
  13.2. Vanematekogu on nõuandev organ MTÜ Tallinna Jahtklubi juhatusele,
  ametikandjatele ja liikmetele.
  13.3. Vanematekogu liikmed valivad ise endi seast Vanematekogu esimehe
  esimesel koosolekul pärast üldkoosolekut.
  13.4. Vanematekogu käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui
  kord poolaastas.
  13.5. Vanematekogu koosoleku kutsub kokku Vanematekogu esimees, tema
  äraolekul esimehe poolt määratud Vanematekogu liige.
  13.6. Vanematekogu koosolekud protokollitakse.
  13.7. Vanematekogu tööst võivad osa võtta kutsutud isikud. Juhul kui
  kaasatakse kolmandaid osapooli väljastpoolt Tallinna Jahtklubi,
  kooskõlastatakse kaasamine eelnevalt Kommodooriga.