• Eesti
  • English

Dokumendid

Lipustatuut

Kodukord

Teenetemärkide statuut

Juhatuse koosoleku protokollid

Üldkoosoleku protokollid

TALLINNA JAHTKLUBI PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Tallinna Jahtklubi (edaspidi Klubi) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2 Klubi ei jaga oma vara ega tulu, ega anna materiaalseid või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, klubile annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontroll-    organi liikmele ega eelloetletud isikute seaduses nimetatud lähikondlastele.
1.3 Klubi majandusaasta algab 1. Jaanuaril ja lõpeb 31. Detsembril.
1.4 Klubi on 1910. aastal asutatud Tallinna Jahtklubi õigusjärglane.

2. Eesmärgid
Klubi eesmärkideks on:
2.1 Purjetamise ja huvimeresõidu arendamine.
2.2 Merekultuuri propageerimine.
2.3 Tingimuste loomine purjetamise ja huvimeresõidu harrastamiseks.
2.4 Spordimeisterlikkuse tõstmine.
2.5 1910. aastal asutatud Tallinna Jahtklubi järjepidevuse kindlustamine.
Eesmärkide saavutamiseks Klubi:
2.6 Koondab merespordihuvilisi ning korraldab neile seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist.
2.7 Korraldab kasumit mittetootvat sportlikku tegevust.
2.8 Organiseerib võistlusi.
2.9 Organiseerib kvalifikatsiooni tõstmiseks väikelaevajuhi kursusi ja teisi erialaseid kursusi ja koolitusi.
2.10 Peab purjespordikooli.
2.11 Teeb koostööd Eesti Jahtklubide Liiduga ja teiste purjetamist toetavate organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

3. Liikmeskond
3.1 Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Klubi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeskond jaguneb noorliikmeteks, liikmeteks ja auliikmeteks.
3.2 Liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist korraldab juhatus vastavalt seadusele ja Klubi kodukorrale.

4. Liikmete õigused
Klubi liikmel on õigus:
4.1 Valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse ja saada juhtorganitelt igakülgset teavet Klubi tegevuse kohta.
4.2 Võtta osa Klubi üritustest ja tegevusest.
4.3 Kasutada Klubi sümboolikat ja atribuutikat vastavalt kodukorras kehtestatud reeglitele.
4.4 Kasutada Klubi ruume ja inventari vastavalt vastavalt kodukorras kehtestatud reeglitele.

5. Liikmete kohustused
Klubi liige on kohustatud:
5.1 Järgima Klubi põhikirja ja kodukorda.
5.2 Osalema ühiskondlikus korras töödes ja tegevustes, mis on seotud Klubi heaolu ja arenguga.
5.3 Hoidma ja kasutama heaperemehelikult Klubile kuuluvat või tema kasutuses olevat vara.
5.4 Tasuma klubi liikmemaksu hiljemalt jooksva aasta 1. märtsiks.

6. Juhtimine
6.1 Klubi kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Klubi liikmed.
6.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
6.3 Klubi juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni üksteist liiget, kelle määrab üldkoosolek, juhatuse tööd juhib üldkoosoleku poolt määratud juhatuse esimees( kommodoor).
6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
6.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

7. Klubi liikme ja Klubi varalised suhted
7.1 Klubi liikmel ei ole õigust Klubi varale.
7.2 Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Klubi varaliste kohustuste eest.

8. Majandustegevus ja vara jaotus
8.1 Klubi võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ja koolitustegevusega.
8.2 Klubi lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
8.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist, antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale ühingule või avalik-õiguslikule organisatsioonile.